Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Zaslúžim si byť krásna“ (ďalej aj ako „súťaž“) na sociálnych sieťach Facebook a Instagram vyhlasovateľa súťaže kozmetického inštitútu Gladys revive&refresh, prevádzkovaná spoločnosťou JOCHE, s.r.o. (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: JOCHE, s.r.o
Prevádzka: Kozmetický inštitút Gladys revive&refresh
sídlo: Staré Grunty 23, 84104, Bratislava
IČO: 51253992
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sro,
vložka č.: 124508 /B
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
2. Predmetom súťaže je vyplnenie Kontaktného formulára na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 1. 2. 2020 od 10:00 hod. do 15. 2. 2020. Najneskôr do dňa 15. 2. 2020 do 15:00 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ak v súťažnom dotazníku odoslal/a svoju fotografiu a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
2. Podmienkou účasti je súhlas na spracovanie osobných údajov a fotografie na marketingové účely a na účely sledovania premeny klienta, ktoré budú zverejnené na webových stránkach, sociálnych sieťach, a v iných médiách
vyhlasovateľa súťaže po dobu 5 rokov.
3. Súťažiaci aj výherca berie na vedomie, že následkom odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku
v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu:
– vyplní formulár
– zašle svoju fotografiu s príbehom Prečo si zaslúžim premenu práve ja
– zdieľa a označí sledovanie stránky Kozmetického inštitútu Gladys na Facebooku a Instagrame.
4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu: Súbor omladzujúcich zákrokov v hodnote 1000 € (ďalej len „hlavná cena“),
2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 22. 2. 2020.
2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercu vykoná zamestnanec vyhlasovateľa súťaže.
3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny.
4. Vyžrebovaný bude aj náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
5. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a oboznámený o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom nato, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže
udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy,
obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti na súťaži a
na odovzdanie ceny.
2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo
na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave dňa, 28. 1. 2020

Oslovila Vás naša ponuka pripravovaných pracovných pozícii?
Máte viac otázok?
Neváhajte nás kontaktovať.