Nasledujúce informácie sú poskytnuté v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o Ochrane osobných údajov povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: JOCHE s.r.o.

Sídlo:                 Staré Grunty 23, 841 04 Bratislava

IČO:                  51253992

DIC:                  2120659299

DIC DPH:       SK 2120659299

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 124508/B

Email: info@gladysbeauty.sk

Telefón: 421 910 410 420

 

2. Rozsah osobných údajov

 Rozsah spracúvaných osobných údajov je minimalizovaný tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré klient očakáva, tak aby boli splnené zákonné povinnosti, a tak aby boli chránené oprávnené záujmy našej spoločnosti.

 • Základné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje, ktorými sú e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich služieb a produktoch, ktoré si klienti zakúpili, alebo zvažujú ich nákup.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o platbách a platobných metódach klienta

 

3. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie služieb a predaj doplnkového tovaru.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností sú spracúvané osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, či vybavovania reklamácií.

Osobné údaje sú spracúvané aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu formou newsletra.

 

4. Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy a klient je zmluvnou stranou, alebo sme boli požiadaní o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 • alebo je spracúvanie osobných údajov klienta nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu inštitútu, ktoré inštitút sleduje a ním je predovšetkým ponuka služieb klientom inštitútu;
 • alebo nám klient udelil súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku očakávaniam klienta.

 

5. Kategória príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
 • Odborní spolupracovníci v oblasti kozmetiky, dermatológie a plastickej chirurgie
 • Poskytovatelia IT služieb a online služieb
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 1. Doba uschovávania osobných údajov
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas klient neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme mohli klientovi ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy sa budú osobné údaje klienta spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budú osobné údaje spracúvané po dobu, ktorú ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov

 

7. Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

8. Kde a ako uplatniť práva dotknutých osôb

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo emailom info@gladysbeauty.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Gladys revive refresh

Aktualizácia: 10. 3. 2019